Æ  e  Trønder  Æ
 • Helseplattformen er Helse-Midt-Norges prosjekt for et felles journalsystem for sykehus og kommuner i Midt-Norge. Prosjektet valgte å satse på en løsning fra amerikanske Epic, men bruker mange år på å tilpasse systemet til sitt behov.
  • Sykehusene i Helse Midt skal bruke den nye løsningen fra Helseplattformen og Epic
  • Alle kommuner i Midt-Norge er blitt invitert til å bli med på løsningen
  • Fastlegene inviteres inn

 • Akson er den felles nasjonale journalløsningen for alle landets kommuner utenom Midt-Norge. Prosjektet ledes av KS
  • Etter en omfattende debatt sommeren 2020, særlig i Aftenposten og Dagens Medisin, er prosjektet endret fra å være en felles løsning til et prosjekt bygd på moderne prinsipper om interoperabilitet slik at mange leverandører kan delta med sine del-løsninger

 • Samhandlingsløsningen er et nasjonalt prosjekt for at alle systemer skal kunne snakke sammen. Prosjektet ledes av eHelsedirektoratet
  • Akson og Samhandlingsløsningen er blitt delt. Akson er det nasjonale journalprosjektet for kommunene og samhandlingsløsningen skal legge til rette med standarder, kodeverk og interoperablitet slik at systemene skal kunne snakke sammen og utveksle informasjon

 • Sykehusene i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst skal sammen utvikle journalløsningen fra norske DIPS

 • Oslo har brutt ut av samarbeidet med Akson og skal lage sin egen løsning bygget på moderne prinsipper om interoperabilitet og flere leverandører

Helsevesenet er kompleks

Helsevesenet er kompleks og journalsystemene skal støtte mange prosesser. Det er mange aktører, mange roller og mange delsystemer og både Helseplattformen, Akson, Samhandlingsløsningen og alle de andre ehelseprosjektene har store utfordringer:

 • Roller

 • Direktoratet for ehelse:
  • Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger
  • Nasjonal kjernejournal
  • Bedre samhandling
 • Kompleksiteten
  • 5,5 mill innbyggere
  • 2 mill pasienter på sykehus hvert år
  • 530 000 døgnopphold
  • 280 000 dagbehandlinger
  • 1,3 mill poliklinikkbesøk
  • 10 000 it-systemer i sykehusene
  • 16 000 it-systemer i kommunene
  • 17 000 beslutningstakere
  • Mange systemer skal erstattes
   • EPJ – pasientjournalsystemet
   • PAS – pasientadministrativt system
   • RIS – røntgeninformasjon
   • Elektronisk kurve
   • Kommunale -pleie og omsorgssystemer
   • Kvalitetssystem
   • + veldig mange andre mindre systemer
  • Lovverket
   • Pasientjournalloven
   • Spesialisthelseloven
   • Helse- og omsorgsloven
   • Helseregisterloven
   • Forskrifter
  • Registrene
   • 19 sentrale helseregistre
   • 190 mindre helseregistre
   • 53 Nasjonale kvalitetsregistre
   • Regionale og lokale registre
   • Biobankregistre
  • Grunndata
   • Helsedirektoratet
   • Skattetaten
   • Norsk Helsenett
  • Kodeverk og terminologi
   • 68 000 ulike diagnosekoder ICD-10
    • Diagnosekoden bestemmer behandling og økonomisk oppgjør
   • 2 000 ulike prosedyrekoder
   • 100 000 ulike behandlingskoder
   • 350 000 begreper i SNOMED CT
   • Mange ulike helsefaglige kodeverk
  • Innsatsstyrt finansiering
   • Beregning av DRG
  • Systemene
   • 10 000 ulike systemer i sykehus
    • Fagsystemer for spesialist og helsepersonell
   • 16 000 systemer i kommunene
  • Meldinger
   • Henvisning
   • Statusmeldinger
   • Helsefaglig dialog
  • e-resept
   • Nasjonal løsning for reseptformidling
  • Kontroll og utbetaling av helserefusjoner
  • Systemer for kommunikasjon og utveksling
  • Dokumentasjonskrav
  • Komplisert styringsmodell
   • Nasjonalt ehelsestyre
   • Nasjonalt prioriteringsråd
   • Nasjonalt faglig råd
  • Nasjonalt helsenett
  • Nasjonale og regionale kompetansesentra
  • Nasjonale og regionale behandlingstjenester
   • 41 nasjonale
  • Mange ulike faggrupper
  • Krav om interaksjon mellom systemer
   • Helseforetak
   • Norsk pasientregister
   • Norsk Helsenett
   • Folkeregistret
   • Fagsystemene
   • Adresseregistre
   • Primærhelsetjenesten
   • Sykehusene
   • Kommunehelsetjenesten
   • ++ mange andre
  • Rapporteringskrav
   • Ventelister
   • Helsedata
   • Folkeregistre
   • Statens Strålevern
   • Politiet
   • Statens Helsetilsyn
   • Folkehelseinstituttet
   • Alle øvrige registre
  • Analyser
   • Analyse og rapportering
   • Prosessanalyse
   • Monitorering
   • Rapportering
   • Økonomi
   • Kvalitet
   • Forskning
   • AI
  • Beslutningsstøtte
   • Allergier
   • Reaksjoner
   • Genetikk
   • Fysologi
   • Diagnoser
   • Behandlingsprotokoller
   • Legemidler
   • Pasientkausus
  • IT-sikkerhet og trusler
  • Telemedisin
  • Støtte til teknologiske løsninger
   • Monitorering
   • Robotkirurgi
   • Hjemmesykehus
   • Videokonsultasjoner
  • Personlig helseteknologi
   • Egne målinger
  • Velferdsteknologi
   • Alarmer
   • Varslinger
   • Hjelp
   • Monitorering
   • Kontakt
  • Medisinsk teknologi
  • Dokumentasjon
   • Journaldokumentasjon
    • Observasjon
    • Adferd
    • Funksjonstester
    • Laboratorieresultat
    • Analyser
    • Målinger
    • Score
    • Vaksiner
    • Legemidler
    • Sosiale forhold
    • Smitte
    • Kritisk info
    • + manga andre dokumentasjonskrav
   • Epikrisen
    • Diagnosekode
    • Prosedyrekode
    • Årsak
    • Sykdom
    • Sosialt
    • Funn
    • Forløp
    • Behandling
    • Utredning
    • Legemidler
    • Sykemelding
    • Ansvarlig
   • Henvisning
    • Diagnosen
    • Problemstilling
    • Sykdom
    • Sosiale forhold
    • Utredning
    • Undersøkelse
    • Legemiddel
    • Vurdering av alvorlighetsgrad
    • Generell info
  • Helsedata
   • Data skal avgis til forskning
   • Dataanlyse og AI
  • Planlegging
   • Inntak av pasienter
   • Behandlingsforløp
   • Lab
   • Vurderinger spesialist
  • Planlegging på sykehuset
   • Kliniske vurderinger
   • Team og rollenivå
   • Pasientnivå
  • Valg av behandlingssted og ventelister
  • Standarder og interoperabilitet
   • 4 000 ulike standarder innen helsefag
   • Kommunikasjonsstandarder
   • Innholdsstandarder
   • Semantiske standarder
   • Norske Standarder NS
   • Europeiske standarder CEN
   • Internasjonale standarder: ISO
   • + mange andre standarder f.eks, HR7 og FHIR
  • Standardisering av prosedyrer, veiledere og retningslinjer
   • Pasientforløp og prosedyre
 • Alle prosjektene er avhengige av beslutningen om at Norge skal bruke SNOMED. SNOMED CT er den mest omfattende standarden for klinisk terminologi på det internasjonale markedet og består av ca 350.000 begreper. SNOMED CT gir detaljert og strukturert dokumentasjon av helsedata i elektroniske pasientjournaler og i helseregistre.


Her kan du lese hva som skrives om Helseplattformen fra Google News

Her kan du lese hva Adresseavisa skriver om Helseplattformen

Her kan du lese hva Dagens Medisin skriver om Helseplattformen

Her kan du lese hva som skrives om Akson fra Google News

Foreløpig lite hva som skrives om Helseplattformen på Twitter

Norges største ehelsegruppe på Facebook