Trøndelag
 • Helseplattformen er Helse-Midt-Norges prosjekt for et felles journalsystem for sykehus og kommuner i Midt-Norge. Prosjektet valgte å satse på en løsning fra amerikanske Epic, men bruker mange år på å tilpasse systemet til sitt behov.
  • Sykehusene i Helse Midt skal bruke den nye løsningen fra Helseplattformen og Epic
  • Alle kommuner i Midt-Norge er blitt invitert til å bli med på løsningen
  • Fastlegene er invitert inn, men nesten samtlige fastleger har sagt nei til å bli med
 • Akson var den felles nasjonale journalløsningen for alle landets kommuner utenom Midt-Norge
  • Prosjektet bygde på den samme ide som Helseplattformen om at alt skulle leveres fra en stor internasjonal aktører.
  • Etter en omfattende debatt og kritikk sommeren 2020, særlig i Aftenposten og Dagens Medisin og tilslutt Riksrevisjonen og Stortingets kontrollkomite, ble hele prosjektet skinnlagt
 • Samhandlingsløsningen er et nasjonalt prosjekt for at alle systemer skal kunne snakke sammen. Prosjektet ledes av eHelsedirektoratet
  • Samhandlingsløsningen skal legge til rette med standarder, kodeverk og interoperablitet slik at systemene skal kunne snakke sammen og utveksle informasjon uavhengig av leverandører
 • EDHS – European Data Health Space er det nye EU-direktivet som sørger for at våre helsedata er tilgjengelige uansett hvor vi er i Europa
  • EHDS bygger på a ulike systemer skal kunne snakke sammen ved hjelp av de samme standardene og rammeverk for implementering
 • Sykehusene i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst skal sammen utvikle journalløsningen fra norske DIPS
 • Oslo skal lage sin egen løsning bygget på moderne prinsipper om interoperabilitet og flere leverandører

Da Helse Midt-Norge valgte et system fra en leverandør, et system som i tillegg var utviklet for et annet formål og et annet helsevesen enn vårt norske, skrev jeg den første kronikken om at dette kom til å bli en svært utfordrende og nesten umulig oppgave!

Helsevesenet er kompleks

Helsevesenet er kompleks og journalsystemene skal støtte mange prosesser. Det er mange aktører, mange roller og mange delsystemer som skal støttes.

Her er en oversikt over det komplekse bilde som Helseplattformen og andre ehelseløsninger skal støtte:

 • Roller
  • Innenfor helsevesenet er det mange ulike roller som den enkelte helsearbeider kan ha
 • Direktoratet for ehelse: Direktoratet blir nedlagt fra 31.12.2023 og ansvarene flyttes over til Helsedirektoratet, FHI og noen andre aktører
  • Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger
  • Nasjonal kjernejournal
  • Bedre samhandling
 • Kompleksiteten
  • 5,5 mill innbyggere
  • 2 mill pasienter på sykehus hvert år
  • 530 000 døgnopphold
  • 280 000 dagbehandlinger
  • 1,3 mill poliklinikkbesøk
  • 10 000 it-systemer i sykehusene
  • 16 000 it-systemer i kommunene
  • 17 000 beslutningstakere
  • Mange systemer skal erstattes
   • EPJ – pasientjournalsystemet
   • PAS – pasientadministrativt system
   • RIS – røntgeninformasjon
   • Elektronisk kurve
   • Kommunale -pleie og omsorgssystemer
   • Kvalitetssystem
   • + veldig mange andre mindre systemer
  • Lovverket
   • Pasientjournalloven
   • Spesialisthelseloven
   • Helse- og omsorgsloven
   • Helseregisterloven
   • Forskrifter
  • Registrene
   • 19 sentrale helseregistre
   • 190 mindre helseregistre
   • 53 Nasjonale kvalitetsregistre
   • Regionale og lokale registre
   • Biobankregistre
  • Grunndata
   • Helsedirektoratet
   • Skattetaten
   • Norsk Helsenett
  • Kodeverk og terminologi
   • 68 000 ulike diagnosekoder ICD-10
    • Diagnosekoden bestemmer behandling og økonomisk oppgjør
   • 2 000 ulike prosedyrekoder
   • 100 000 ulike behandlingskoder
   • 350 000 begreper i SNOMED CT
   • Mange ulike helsefaglige kodeverk
  • Innsatsstyrt finansiering
   • Beregning av DRG
  • Systemene
   • 10 000 ulike systemer i sykehus
    • Fagsystemer for spesialist og helsepersonell
   • 16 000 systemer i kommunene
  • Meldinger
   • Henvisning
   • Statusmeldinger
   • Helsefaglig dialog
  • e-resept
   • Nasjonal løsning for reseptformidling
  • Kontroll og utbetaling av helserefusjoner
  • Systemer for kommunikasjon og utveksling
  • Dokumentasjonskrav
  • Komplisert styringsmodell
   • Nasjonalt ehelsestyre
   • Nasjonalt prioriteringsråd
   • Nasjonalt faglig råd
  • Nasjonalt helsenett
  • Nasjonale og regionale kompetansesentra
  • Nasjonale og regionale behandlingstjenester
   • 41 nasjonale
  • Mange ulike faggrupper
  • Krav om interaksjon mellom systemer
   • Helseforetak
   • Norsk pasientregister
   • Norsk Helsenett
   • Folkeregistret
   • Fagsystemene
   • Adresseregistre
   • Primærhelsetjenesten
   • Sykehusene
   • Kommunehelsetjenesten
   • ++ mange andre
  • Rapporteringskrav
   • Ventelister
   • Helsedata
   • Folkeregistre
   • Statens Strålevern
   • Politiet
   • Statens Helsetilsyn
   • Folkehelseinstituttet
   • Alle øvrige registre
  • Analyser
   • Analyse og rapportering
   • Prosessanalyse
   • Monitorering
   • Rapportering
   • Økonomi
   • Kvalitet
   • Forskning
   • AI
  • Beslutningsstøtte
   • Allergier
   • Reaksjoner
   • Genetikk
   • Fysologi
   • Diagnoser
   • Behandlingsprotokoller
   • Legemidler
   • Pasientkausus
  • IT-sikkerhet og trusler
  • Telemedisin
  • Støtte til teknologiske løsninger
   • Monitorering
   • Robotkirurgi
   • Hjemmesykehus
   • Videokonsultasjoner
  • Personlig helseteknologi
   • Egne målinger
  • Velferdsteknologi
   • Alarmer
   • Varslinger
   • Hjelp
   • Monitorering
   • Kontakt
  • Medisinsk teknologi
  • Dokumentasjon
   • Journaldokumentasjon
    • Observasjon
    • Adferd
    • Funksjonstester
    • Laboratorieresultat
    • Analyser
    • Målinger
    • Score
    • Vaksiner
    • Legemidler
    • Sosiale forhold
    • Smitte
    • Kritisk info
    • + manga andre dokumentasjonskrav
   • Epikrisen
    • Diagnosekode
    • Prosedyrekode
    • Årsak
    • Sykdom
    • Sosialt
    • Funn
    • Forløp
    • Behandling
    • Utredning
    • Legemidler
    • Sykemelding
    • Ansvarlig
   • Henvisning
    • Diagnosen
    • Problemstilling
    • Sykdom
    • Sosiale forhold
    • Utredning
    • Undersøkelse
    • Legemiddel
    • Vurdering av alvorlighetsgrad
    • Generell info
  • Helsedata
   • Data skal avgis til forskning
   • Dataanlyse og AI
  • Planlegging
   • Inntak av pasienter
   • Behandlingsforløp
   • Lab
   • Vurderinger spesialist
  • Planlegging på sykehuset
   • Kliniske vurderinger
   • Team og rollenivå
   • Pasientnivå
  • Valg av behandlingssted og ventelister
  • Standarder og interoperabilitet
   • 4 000 ulike standarder innen helsefag
   • Kommunikasjonsstandarder
   • Innholdsstandarder
   • Semantiske standarder
   • Norske Standarder NS
   • Europeiske standarder CEN
   • Internasjonale standarder: ISO
   • + mange andre standarder f.eks, HR7 og FHIR
  • Standardisering av prosedyrer, veiledere og retningslinjer
   • Pasientforløp og prosedyre
 • Alle prosjektene er avhengige av beslutningen om at Norge skal bruke SNOMED. SNOMED CT er den mest omfattende standarden for klinisk terminologi på det internasjonale markedet og består av ca 350.000 begreper. SNOMED CT gir detaljert og strukturert dokumentasjon av helsedata i elektroniske pasientjournaler og i helseregistre.