Trøndelag

Strømregningen – regningen med de mange ukjente faktorer!

Det er ikke lett å vite hva strømmen vil koste framover! Når i tillegg energiselskaper og politikere er uenige om de bakenforliggende årsaken til den norske strømkrisen så er det ingen som lenger vet hvor høyt strømprisen kan komme til å hoppe!

Komplisert strømregning

Strømregningen er blitt så komplisert at det bare er et fåtall av forbrukerne som forstår den. Forbrukerne er satt i sjakk-matt med så mange ukjente faktorer at det er nærmest umulig på forhånd å beregne hva strømmen vil koste for den enkelte. I tillegg er 100-vis av millioner i energiøkonomiseringstiltak i private boliger og industri gjennom de siste 20 årene blitt verdiløse ved et pennestrøk.

Innføringen av den nye effekttariffen fra 1.7.2022 og ulik pris på strøm og nettleie på dag og nattetid og sommer eller vinter endrer spillereglene. Tidligere var det lønnsomt å slå av lys og senke temperaturen på natta, nå vil nettselskapene at vi skal bruke mer strøm på natta. I forhold til det grønne skifte så bidrar omleggingen til økt totalt energiforbruk.

Norge er kaldt, vått og vilt! Tilgang til strøm er livsnødvendig for bosettingen

Strøm er en livsnødvendighet

Politikere og energiselskap har lenge hevdet at for billig strøm vil føre til økt forbruk. Det stemmer ikke. Norge er et kaldt, vått og vilt land hvor strøm er en livsnødvendighet for at vi skal kunne bo og leve i dette landet. Det er ikke slik at befolkningen i Trøndelag bruker strøm uhemmet fordi strømmen er billig i en periode. Nordmenn har vært gode på energiøkonomisering, isolerer sine boliger og setter inn varmepumper og strømforbruket i norske boliger har gått nedover i mange år.

Statnett publiserte nylig forskningsresultater som viste at høy strømpris bare førte til en reduksjon i forbruk på 2 til 3% hos forbrukerne. De fleste i Norge har ingen alternativer til strøm for matlaging og oppvarming, strøm er og blir en livsnødvendighet for bosettingen.

Mange leverandører, men ingen reell konkurranse

De fleste forbrukere velger etter hvert spot-pris. Da er konkurranseelementet borte, neste dags spot-priser bestemmes av Nordpool. Forskjellene mellom selskapene blir da bare påslaget de legger på kraftprisen.

Nettleien er den samme innenfor de ulike geografiske områdene. Det fører til den merkelige situasjonen at nettleien blir den samme uansett om jeg kjøper strømmen lokalt eller fra Finnmark eller Sørlandet.

I tillegg til spot-pris operere gjerne selskapene med et 10-talls ulike tariffer med varianter av spotpris og fastprisavtaler. Disse avtalene er mest til forvirring og til lite nytte!

Når selskapene ikke lenger kan konkurrere på pris så har vi fått noen merkelige ordninger med opprinnelsesgaranti og grønn energi osv som får noen til å betale ekstra for et virtuelt produkt. Det er som keiserens nye klær, et produkt du ikke kan se!

Både strømselskap og nettselskap er interessert i å holde på kundene og bygge lojalitet i kundekretsen.  Mitt strømselskap, NTE, sender meg stadig tilbud om de merkeligste ting fra raftingopplevelser til massasje eller lydbøker – som om det skulle bety noe for valg av strømleverandør? Vi har over 100 ulike strømleverandører i Norge, men vi har ingen reell konkurranse.

Store forskjeller fra nord til sør

I Trøndelag er strømmen enn så lenge svært billig, men slik blir den neppe i framtiden med kryptofabrikker, elektrifisering av sokkelen og kabler til utlandet.

Strømprisene varier fra nord til sør i landet. I juli kunne du i Trøndelag få strømmen til en spotpris på 2,058 øre/kWh mens du sør i landet måtte betale 326,470 øre/kWh for strømmen.  Det betyr at bor du i en litt større enebolig i Trøndelag så måtte du i juli 2022 betale i overkant av 1000 kr for strømmen inklusive nettleie og alle avgifter mens du på Sørlandet måtte betale over 6000 kr for den samme varen. Den midlertidige strømstøtten reduserer kostnaden for den som bor sør i landet.

Uforutsigbare priser

Strømleverandørene i Trøndelag ønsker å være med på festen med de elleville strømprisene. Etter juli måned med bare regn og svært lave priser i Trøndelag så kom august med fint vær, sommervarme, ingen behov for oppvarming og overfylte vannmagasiner. I juli hadde vi en snittpris på 2 øre, i august fikk vi timespriser på over 300 øre og det ser ut til at august vil få en langt høyere gjennomsnittspris enn juli.

Vi har sett det tidligere også i Trøndelag, etter lengre perioder med lav strømpris kommer det helt uforutsigbare timepriser som trekker kostnaden opp.  

Prishopp i Trøndelag!
Fra 2 øre i gjennomsnitt i juli til langt høyere priser i august med timespriser opp til 306 øre

Strømregningen

Prinsipielt så består strømregningen av 2 deler:

A. Kraftprisen som er prisen pr kWh du må betale for. Prisen bestemmes av tilbud og etterspørsel via en børs på Nasdaq og NordPool. Dagens strømpris blir bestemt time for time gjennom en auksjon som avsluttes kl 14.00 dagen før. Alle som selger strøm må forholde seg til den samme prisen innen sitt område.

B. Nettleia som er prisen for å få strømmen levert til huset ditt. Denne består nå av to deler, et effektledd (kapasitet) som beregnes ut ifra hvor mye strøm (kW) du bruker samtidig og et energiledd som beregnes ut ifra hvor mye strøm (kWh) du bruker.

Tidligere var det vanlig med et selskap som både produserte strømmen og distribuerte den ut til forbrukerne. Nå kan alle lage seg et selskap som selger strøm, men distribusjon har nettselskapene monopol på. Som eksempel så både produserer og selger NTE strøm, men distribusjonen er overlatt til Tensio.

Systemet vi har innført for å beregne prisen med kraftpris, påslag, avgifter, forbruk, nettleie med både effektledd og energiledd + moms er så komplisert og med så mange ukjente faktorer at det ikke lenger er mulig å regne ut strømprisen på forhånd. En viktig faktor er nå effekten, dvs hvor mye strøm vi mest tar ut gjennomsnittlig over en klokketime på 3 ulike dager i en måned. Denne effekten blir lagt til grunn for neste måneds strømregning.

Vi har lang vinter med tøft klima og har behov for strøm for å overleve i Norge

Eksempel: Bolig i Trøndelag

Bolig med et årlig strømforbruk på ca 26000 kWh som i juli måned har brukt 1454 kWh. Jeg har brukt min ferske strømregning fra NTE/Tensio for å vise den kompliserte beregningen.

Figur 1: Fordeling av strøm- og nettkostnader

Fordelingen av strømutgiftene i juli 2022. Selve strømmen har stått for bare 3 % av kostnadene. Rød søyler er knyttet til kraftprisen, blå søyler er knyttet til nettleie og avgifter. Venstre loddrette akse viser kostnader i kr. Merverdiavgift er inkludert

Kommentarer

For å få spotpris med mulighet for selv å avlese strøm- og effektforbruk må du hver måned betale et fastbeløp på 42 kr + et beløp på 46,50 for appløsningen.

NTE tar betalt fra kunden for å få en dings (Fjutt) som leser av strøm- og effektforbruk via HAN-porten i strømmåleren. Resultatet får du presentert i en app slik at du kan følge med. Men hvorfor skal jeg betale for å kunne se hvilken vare jeg kjøper?

Strømprisen

Gjennomsnittlige strømpris i juli 2022 var 2,058 øre/kWh

Strømprisen varier time for time gjennom døgnet, men energiselskapet regner ut et gjennomsnitt for deg. Det fører til at alle vil ha en forskjellig strømpris etter hvordan forbruket har vært gjennom døgnet.

Olje og energidepartementet har beregnet den typiske kostnaden ved å produsere strøm i vannkraftanlegg til 11,57 øre/kWh. I gamle anlegg er den lavere, i nye høyere. Vindkraft nærmer seg vannkraft, vindkraft til havs samt solenergi er langt høyere.

Påslag

Påslaget fra energiverket var 5,215 øre/kWh

Dette er en ekstra fortjeneste som de ulike energiselskap velger å ta. Avgiften er liten, typisk rundt 5 øre/kWh, men med dagens kraftpriser i Trøndelag blir påslaget 200%

Påslagene pr kWh samt de ekstra inntektene med fastpris og pris for strømavlesing er de eneste variable kostnadene mellom leverandørene når du har spotpris. Spotprisen bestemmes av Nordpool og er lik for alle innen de enkelte regioner.

Effektuttak/kapasitet

Nå må vi også betale for kapasiteten, dvs i den etterfølgende måneden må du betale for den høyeste kapasiteten du brukte i forrige måned (målt som gjennomsnitt over 1 time på 3 ulike dager). Hensikten er at forbruket skal jevne seg ut, men i et boligfelt med mange hus skjer det en naturlig utjevning som du finner ved sannsynlighetsberegning. F.eks så kan du ha besøk av en venn som lader el-bilen hos deg og som derved bidrar til å trekke opp effektleddet, men det er lite sannsynlig at alle naboene dine skal gjøre det på samme tid. Dvs enkel sannsynlighetsberegning sier at det ikke er noe behov for større kapasitet på linjenettet inn til boligfeltet. Men nå har forbrukerne fått en ekstra kostnad.

Selv på den energimessige vanskeligste dagen i året, juleaften, så fordeler energiforbruket og effekten seg ut over et lengre tidsrom mellom kl 12.00 og 21.00. Men får du besøk av barn og barnebarn i jula så er sjansen stor for at du går utover det normale effektforbruket og må betale en høyere avgift i januar!

Kapasitetsleddet kan prissettes ulikt av de enkelte leverandører. I Nord-Trøndelag vil det for husholdninger i de tre nederste trinnene varier fra 90 kr/mnd til 180 kr/mnd og opp til 495 kr/mnd

Nettleien

Nettleien på dag var 21,8 øre/kWh og på natt 10,9 øre/kWh

Både strøm og nettleie er nå vanligvis rimeligere på natt slik at det vil kanskje være lønnsom å flytte over forbruket fra dag til nattetid. Det strider mot alt det vi har lært om ift energiøkonomisering og nattsenking. I forhold til el-sikkerhet og brann er det også tvilsomt.

Dersom vi flytter over forbruket fra dag til natt så kan effekten gå opp slik at du må betale for et høyere kapasitetsledd. Da har vinningen gått opp i spinningen!

Trøndelag har hatt lav nettleie, andre deler av landet har langt høyere nettleie.

For å gjøre det ekstra komplisert så har også enkelte selskaper ulik pris på nettleie sommer og vinter.

Forbruksavgiften var 19,263 øre/kWh og kan også differensieres mellom dag og natt

Avgift til energifondet var 1,250 øre/kWh og kan også differensieres mellom dag og natt

Sum strømregning:

Strømregningen min for juli viser det overraskende resultat at selve strømmen (kraftprisen/spot) har stått for bare 3 % av kostnadene mens nettleie, påslag, avgifter og tillegg står for 97 % av kostandene!

Forskjeller mellom Midt-Norge og Sørlandet

Det har i juli 2022 vært ekstremt store forskjeller i strømprisen mellom landsdelene. Mens den i Trøndelag gjennomsnittlige har kostet 2,058 øre/kWh har den på Sørlandet kostet 326,470 øre/kWh. I tillegg har energileddet av nettleien vært dobbelt så høy på Sørlandet som i Trøndelag.

Framstillingen nedenfor viser fordelingen av de samlede strøm- og nettkostnadene for den samme boligen i Trøndelag og på Sørlandet

Figur 2: Strømregningen: Fordelingen av kostnader i Trøndelag

Selve strømkostnaden utgjør bare 3% av kostnaden. Det nye effektleddet utgjør 30% av kostnadene.

Figur 3: Strømregningen: Fordelingen av kostnader på Sørlandet

Selve strømkostnadene utgjør her 76 % av kostnadene

Spørsmål til politikere og strømselskaper:

  1. Er det nødvendig med en så komplisert beregningsmodell for husholdninger?
  2. Hvor stor prosent av forbrukerne tror dere vil følge med og tilpasse sitt strømforbruk og effektuttak etter de nye tariffene?
  3. Vil ikke lavere pris på strøm og nettleie på natt føre til et totalt høyere strømforbruk enn tidligere?
  4. Hvorfor belastes forbrukerne med en så stor effektavgift? De fleste nordmenn bor i byer/tettsteder/grender hvor det er lite sannsynlig at alle bruker mye strøm til samme tid, f.eks. i et hyttefelt? Ville det ikke vært enklere med sannsynlighetsberegning?
  5. Mange som har investert i energiøkonomiseringstiltak i eget hus har fått sine investeringer verdiløse fordi spillereglene er endret. Vil det komme nye tiltak som tar hensyn til dagens nye situasjon?
  6. Strømleverandørene og nettleverandørene setter ned prisene på natt for å dreie over forbruket til natt. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap samt Brannvesen fraråder å øke forbruket på natt pga brannfare i elektriske anlegg. Er det noen som tar ansvaret?
  7. Når vil vi få en strømavregning som er forståelig for folk flest?


Roald Bergstrøm