Trøndelag

Helseplattformen – framtidsrettet eller umoderne?

Svar til administrerende direktør i Helseplattformens innlegg i Trønderdebatt

«Helseplattformen er ønsket av pasienter og helsepersonell»
Kommentarer:

Det vi ønsker, og som Stortinget vedtok i 2012 er en journalløsning som fungerer i hele landet, som både innbyggere og helsepersonell kan kjenne seg igjen i og som er lett å bruke uansett hvor vi er i landet.

 «Vi ønsker å oppklare noen mulige misforståelser om teknologien»
En leverandør

Helseplattformen valgte å satse på et system fra en leverandør. Det er et konsept som nesten alle fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt er uenige i, også Trondheim kommunes egen it-sjef.

Riksrevisjonen kom med en krass kritikk av konseptet i forbindelse med granskningen av det Akson, det nasjonale prosjektet for en felles kommunal journal. Det nasjonale prosjektet har nå fått en ny start med et konsept med et økosystem med flere leverandører.

Midt-Finland kansellerte kontrakten med amerikanske Cerner og har valgt å gå for en mer moderne og åpen løsning med finske helseteknologibedrifter.

Stockholmsregionen avbrøt anbudsprosessen da det var bare en utenlandsk leverandør igjen og går inn for en modulbasert løsning med svenske helseteknologibedrifter.

Teknologi

Epics løsning som ligger i bunnen har sin bakgrunn fra 1970-årene og er ganske sært. Det finnes ikke kompetanse i Norge på denne teknologien. Et viktig ankepunkt er at det ikke er noe klart skille mellom helsedata og applikasjon. Det er helsedata som har verdien for framtida, program/applikasjoner inn mot helsedata har kort levetid og må skiftes ut. Med Epic bli det ikke lett å bytte ut løsningen en gang i framtiden.

Jeg er klar over at Epic har en overgang til mer moderne verktøy både for database og utvikling sammen med mer åpne grensesnitt slik at det blir bedre i framtiden.

«Selv om teknologien vi bygger på, har én hovedleverandør – amerikanske Epic – er det ikke snakk om «outsourcing» til USA»
Helseplattformen vil for alltid bli et amerikansk system hvor driftsorganisasjonen i Norge blir avhengige av leverandøren i USA ved utvikling av systemet. Dette fører til at vi har 2 uløste problemstillinger: 1) Schrems II dommen i EU og problemer med overføring av personopplysninger til USA, f.eks. ved drift eller feilrettinger av systemet og 2) Cloud Act i USA som gir amerikanske myndigheter tilgang til data om en person, selv om data ligger lagret i et annet land dersom leverandøren av systemet er amerikansk

«Når Helseplattformen går fra prosjekt til produkt, er det ikke selve IT-driften som koster mest»
Det bli dyrt å vedlikeholde et amerikansk system fordi helsesystemene, lovverk, kodeverk, logikk osv.  mellom USA og Norge er så forskjellige at det kreves kontinuerlig oppdatering og vedlikehold av løsningen.

De finske beregningene så lå bak kanselleringen av kontrakten i Finland viste at levetidskostnadene med Epic sin løsning i Helsingfors ble svært høy over en periode på 15 år.«Alternativet, å integrere løsninger fra flere leverandører og få dem til å samhandle, må antas å koste mer»
Dette er en påstand Helseplattformen ofte kommer med og som ikke stemmer med det andre mener: Midt-Finland kansellerte kontrakten med den amerikanske leverandøren og mener en finsk løsning med flere leverandører bare vil koste 1/3-del av prisen. Stockholm avbrøt anbudsprosessen og mener en løsning med flere leverandører blir langt billigere og mer fleksibelt. Oslo går inn for en løsning med flere leverandører og mener det blir rimeligst.

Det er vanskelig å finne eksempler på at det blir billigst å kjøpe inn fra en leverandør som har et monopol. Gartner group sier at modulbasert utvikling er 80% mer effektiv enn annen utvikling.

«Skulle en kommune ønske å legge til noe som ikke dekkes av den felles anskaffelsen, eller ny programvare fra andre leverandører, er det lagt til rette for det gjennom åpne såkalte API-er eller grensesnitt»
Så sent som for et år siden gikk Epic imot det amerikanske forslaget om tilrettelegging for utveksling av helsedata slik at pasienten kunne bestemme hvem som skulle få tilgang. At Epic nå har endret holdning er bra for Helseplattformen og Midtnorske kommuner.

«For å integrere mange løsninger og enkelt utveksle informasjon, må informasjonen være godt strukturert»
Helsedata finnes i mange former både strukturert og ustrukturert, f.eks. er måledata og laboratorieresultater strukturerte mens et journalnotat eller et røntgenbilde er ustrukturert. Strukturerte data åpner for nye mulighet for beslutninger og automatisering, men de gir ikke nødvendigvis bedre datakvalitet. Men det vil endre helsepersonells måte å arbeide på. Alt skal nå registreres, dokumenters og struktureres. Det gjenstår å se om dette blir bra eller ikke.

Utviklingen innen kunstig intelligens og maskinlæring vil endre behovet for strukturerte data. I framtida kan strukturerte data trekkes ut av tekst eller bilder slik at vi ikke trenger kompliserte systemer for registrering.

«De forskjellige applikasjoner og webtjenester som er i Helseplattformen får all informasjon fra én og samme kilde, samme database for alle som er med»
Helseplattformens database vil aldri bli den eneste kilden for informasjon, det vil alltid bli behov for å samhandle og hente data fra andre kilder. Det som er viktig er å skille database og applikasjon.

«En del av den nasjonale utviklingen»
Helseplattformen blir en regional løsning for sykehus og kommuner i Midt-Norge. Resten av landet får andre løsninger. F.eks. så fikk alle sykehusene i Nord for noen dager siden en ny løsning fra det norske firmaet DIPS, en løsning som er intuitiv og enkel å bruke. Helse Vest og Helse Sør-Øst skal bruke den samme løsningen.

Alle landets kommuner utenom Midt-Norge skal få en ny felles kommunal journalløsning som KS er ansvarlig for.

Det er uheldig for pasienter og helsepersonell at de får mange helt ulike systemer å forholde seg til etter hvor de er i Norge.

Helseplattformen gjør en stor nasjonal innsats med å få felles terminologier (språk) og kodeverk som Snomed CT på plass. Dette er et arbeid som vil komme hele nasjonen til gode.

«Løsningen er gammeldags»
Konseptet med en leverandør av et system er gammeldags, det er lite gunstig for innovasjon og utvikling og det lager en monopolløning som vi bare finner paralleller til fra den tiden det var stormaskiner som skulle løse alt. Dagens IT-løsninger må ta del av den raske teknologiske utviklingen, all erfaring viser at store monolittiske løsninger blir tunge å endre. Det beste er økosystemer som fungere sammen og der komponenter fra ulike leverandører kan byttes ut.

«Vi er en hel region som deler på utgiftene»
Helseplattformen blir de eneste brukerne av løsningen og må for all framtid alene dekke både drift og utvikling av systemet. Resten av Norge med sykehus og 300 kommuner kan dele på kostnadene ved drift og utvikling med en annen felles løsning.

Epic får et monopol i Midt-Norge.  De beste og rimeligste løsningene får du vanligvis der det konkurranse om leveransen.

Jeg er usikker på om Helseplattformens løsning blir bærekraftig over tid når de blir den eneste brukeren av sitt journalsystem i Norge.

Roald Bergstrøm